Реєстрація патента на корисну модель

Корисна модель - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Патент на корисну модель - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на корисну модель.

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається може бути:

  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
  • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

На що НЕ можна отримати корисну модель: • породи домашніх тварин, нові городні та садові культури, рослини; • інструкції по використанню того чи іншого предмета, позначення у вигляді буквених і цифрових комбінацій, розкладу; • схеми і креслення, що описують будівельні об’єкти; • шляхи ведення успішної комерційної або господарської діяльності; • варіанти надання інформації – графічні елементи, табличний вигляд, діаграми і графіки; • правила, які стверджують, як проводити ігри, аукціони, торги і конкурсні змагання, вимоги до виконання фізичних вправ.

Патент на корисну модель повинен відповідати таким двом ознакам:

  1. новизна технічного рішення (якщо пошук покаже наявність в базі точно такого ж об’єкта, в реєстрації відмовлять);
  2. придатність корисної моделі в промисловості.

Які права має власник патенту на винахід? Патент надає його власнику: • виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом; • право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди; • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.

Як отримати патент на корисну модель? Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право, може подати заявку на його видачу до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, яке приймає, розглядає та проводить експертизу заявок. Заявка подається до Мінекономіки на адресу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.

Заявка складається українською мовою й повинна містити: • заяву про видачу патенту на корисну модель; • опис корисної моделі; • формулу корисної моделі; • креслення (якщо на них є посилання в описі); • реферат.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи. Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору за публікації про видачу патенту.

Чи може іноземець отримати патент на корисну модель? Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права. Проте їх інтереси у відносинах з Укрпатентом повинні представляти патентні повірені, зареєстровані відповідно до законодавства даної країни.

Патент, отриманий в Україні, надає патентний захист лише на території України. Однак будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід в Україні.

Термін реєстрації Стандартинй термін реєстрації патенту на корисну модель становить 7-9 місяців, прискорений термін становить 2-3 місяці.

Чи можна придбати чи продати патент? Придбання та продаж зареєстрованого патенту третім особам можлива, а здійснюється ця процедура шляхом укладення договору про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок (договору про відчуження патенту). Згідно з договором про відчуження патенту, одна сторона (власник) передає або зобов’язується передати належне їй виключне право на результат інтелектуальної власності у повній мірі іншій стороні – набувачеві виключного права (набувачеві патенту).