Дія Сіті та відповідні нововведення

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект № 4303, який запроваджує спеціальний правовий режим для ІТ в Україні. Попереду ще друге читання, але вже влітку 2021 року законопроект може набрати чинності. Розглянемо основні положення:

 1. Режим має необмежений термін, але мінімум 15 років функціонуватиме без змін, окрім, якщо такі зміни стосуватимуться зниження податкового навантаження.
 2. Участь компаній добровільна. Статус Резидента Дія Сіті компанія набуває після подання заяви (розгляд – 10 робочих днів). Усі Резиденти та інформація про них вносяться до Реєстру Дія Сіті. Вимоги до Резидента:
 • Компанія зареєстрована в Україні;
 • Діяльність у сфері ІТ (хоча б один з КВЕДів: 62.01; 62.02; 62.03; 58.29; 63.11; 63.12; 72.19; 73.11; а також діяльність, пов’язана з організацією кіберспортивних змагань, клубів, центрів, та з обігом віртуальних активів);
 • Середньомісячна з/п працівникам – мінімум 1200 євро;
 • Мінімум 9 працівників;
 • Чистий дохід від діяльності у сфері ІТ – мінімум 90% від суми загального доходу за звітний період. НЕ можуть бути Резидентами: компанії нерезиденти; банкрути; неприбуткові організації; податкові боржники (протягом більше 30 днів на суму більше 10 мін. з/п); компанії під санкціями; компанії, 25 і більше % у статутному капіталі яких належать прямо чи опосередковано юридичним особам з країн списку FATF; часткою у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано володіє держава-агресор чи її резидент; компанія, учасником якої є держава, територіальна громада, комунальне підприємство; компанії, які не розкрили інформацію про бенефіціарів; компанії, пов’язані із обігом віртуальних активів, які не виконали вимоги законодавства щодо такої діяльності. Існують і послаблення для новостворених компаній (не старших 24 місяців на момент подачі заяви про вступ до Дія Сіті): відстрочка до 2 років щодо кількості працівників та до 7 місяців з моменту вступу до Дія Сіті щодо розміру з/п, за умови, що дохід компанії протягом років, в якому вона подала заяву, набула статусу Резидента, та в наступному за ним році, не перевищує ліміти третьої групи платників єдиного податку.
 1. Обов’язкова звітність: Звіт про відповідність вимогам для Резидента (початковий через 5 місяців після вступу та потім щорічний) та незалежний аудиторський висновок про перевірку тверджень Резидента у Звіті про відповідність (також початковий і щорічний).
 2. Втрата статусу Резидента:
 • Власна ініціатива;
 • Невідповідність вимогам для Резидента, виявлена як на основі отриманої звітності, так і під час перевірки;
 • Не подання звітності протягом 20 робочих днів з моменту завершення граничного строку для такого подання;
 • Повторне послідовне порушення строків подання звітності;
 • Рішення суду, що встановлює обставину невідповідності вимогам.
 1. ДОГОВОРИ З ПРАЦІВНИКАМИ: 5.1.1. Трудовий контракт:
 • Строковий, може бути продовжений;
 • Строк, права та обов’язки сторін, умови розірвання контракту, матеріальна відповідальність працівника визначаються сторонами;
 • Працівник не може звільнитися до закінчення строку дії за власним бажанням, якщо це не передбачено контрактом, або відсутні поважні причини;
 • Може передбачати додаткові, порівняно із законодавством, підстави для звільнення;
 • Втрата статусу Резидента не впливає на чинність контракту. 5.1.2. Гіг-контракт:
 • Письмова (електронна) форма;
 • Гіг-спеціаліст не здійснює підприємницьку діяльність, тобто це не ФОП;
 • Укладається на невизначений строк, якщо інше не встановлено контрактом;
 • Припиняється через три місці з моменту втрати Резидентом свого статусу;
 • Одностороння відмова лише за попередження іншої сторони мінімум за 30 календарних днів;
 • Протягом перших 3-х місяців одностороння відмова Резидента мінімум за 3 календарних дні;
 • Резидент може зменшити строк повідомлення замінивши його компенсаційною виплатою не меншою, ніж поденна винагорода спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку.
 • Резидент може негайно розірвати контракт в односторонньому порядку з компенсаційною виплатою у розмірі поденної з/п за кожен робочий день за наступні 30 календарних днів (наступних 3-х календарних днів, якщо розірвання у перші 3 місяці);
 • Винагорода виплачується у гривні, але може бути визначена в іноземній валюті;
 • Розмір винагороди, визначений у гіг-контракті, не може бути зменшений. Відрахування із винагороди можуть бути лише за шкоду, заподіяну майну Резидента з вини спеціаліста (не більше 20% від щомісячної винагороди);
 • Містить усі умови трудового договору: місце роботи, розпорядок робочого дня, забезпечення необхідними засобами для виконання роботи тощо;
 • Можна працювати як у визначеному місці, так і дистанційно;
 • Робочий графік – не більше 8 годин на день, 40 годин на тиждень. Ненормований робочий час можливий за особливих умов (часовий облік важко застосувати до завдання; самостійне планування працівником режиму роботи; підвищений рівень ініціативності спеціаліста);
 • Щорічна оплачувана відпустка мінімум 17 робочих днів (можлива після 6 безперервних місяців роботи за контрактом, хоча цей період може бути зменшений у контракті);
 • Непрацездатність у зв’язку з вагітністю та пологами: не менше ніж 70 днів до передбачуваної дати пологів, та не менше ніж 56 (70 – якщо ускладнення або народження двох або більше дітей) календарних днів після пологів. Виплачується відповідна допомога по вагітності і пологах;
 • Одностороння відмова Резидента від контракту заборонена у період вагітності працівника та перерви у роботі по вагітності та пологах;
 • Резидент може розірвати контракт в односторонньому порядку, якщо тимчасова непрацездатність працівника безперервно триває більше одного місяця;
 • Резидент сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівника.
 1. Права інтелектуальної власності:
 • Особисті немайнові права ІВ на твір, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать такому спеціалісту;
 • Майнові права ІВ на твір, створений на замовлення за гіг-контрактом, належать Резиденту, якщо інше не встановлено контрактом.
 1. Договір про нерозголошення (NDA):
 • укладається між Резидентами, між працівником і Резидентом, між Резидентом і третіми особами щодо комерційної таємниці та конфіденційної інформації Резидента;
 • компенсація у випадку порушення зобов’язань;
 • мінімальний та максимальний строк дії зобов’язання не визначено.
 1. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій відносно Резидента (NCA):
 • укладається між працівником і Резидентом;
 • є відплатним (має встановлений розмір виплати, яку працівник отримає у відплату за неконкуренцію);
 • укладається максимум на 12 місяців з дня припинення трудових чи цивільно-правових відносин з Резидентом;
 • має містити вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючими: зокрема, укладання трудових договорів/контрактів/гіг-контрактів з особами, що здійснюють аналогічну (конкуруючу) діяльність відносно Резидента; конкуруюча діяльність у якості ФОПа; володіння часткою або членство в органах правління юридичної особи, що здійснює конкуруючу діяльність тощо.
 1. Договір про непереманювання (NSA) (передбачається, що дане положення буде видалене перед розглядом у другому читанні):
 • укладається між Резидентами або Резидентом і третьою особою чи працівником;
 • суть: зобов’язання сторони утримуватися від спонукання усіх або певних клієнтів та працівників Резидента до припинення відносин з Резидентом та укладання ними будь-яких трудових контрактів з іншими особами;
 • передбачає сплату штрафних санкцій;
 • Строк різний для різних сторін:
 1. Для замовника послуг – не більше сукупного строку надання таких послуг + 1 рік з моменту припинення співпраці;
 2. Для працівника – не більше сукупного строку відповідного трудового договору/контракту/гіг-контракту/договору + 1 рік з моменту закінчення такого контракту;
 3. Для всіх інших – не більше 3 років.
 1. Договір позики з альтернативними зобов’язаннями:
 • укладається між Резидентом (боржником) та кредитором;
 • суть: на вимогу кредитора боржник зобов’язаний прийняти кредитора до складу учасників боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі, якщо кредитор вже є учасником боржника. Відповідна сума позики вважатиметься додатковим вкладом кредитора для оплати частки у статутному капіталі боржника. ОПОДАТКУВАННЯ відповідно до законопроекту 5376, який вже надано для ознайомлення Верховній Раді: Для РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ:
 1. Резидент самостійно обирає
 1. Податок на прибуток – 18%. АБО
 2. Податок на виведений капітал – 9%:
 • База оподаткування – це операції з розподілу прибутку: виплати дивідендів, процентів; грошові/негрошові виплати внесків та інших сум; передача майна на безоплатній основі; перекази коштів; виплата роялті тощо.
 • Якщо Резидент здійснює контрольовані операції – ставка 18%;
 • Перехід на сплату податку на загальних підставах (18%) з 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому внесено запис до реєстру про втрату Резидентом свого статусу. Така модель робить співпрацю Резидента з ФОПами невигідною, адже виплати ФОПам оподатковуються за ставкою 9% (якщо сума таких виплат протягом року перевищує 20% від загальної суми витрат від будь-якої діяльності за попередній рік), а потім самі ФОПи ще сплачують свої 5% як третя група. Для застосування ПнВК необхідно подати заяву до податкової:
 • Якщо заява подана протягом 10 днів з моменту реєстрації Резидентом – Резидент стає платником з 1 числа кварталу, наступного за кварталом, в якому внесено Резидента до Реєстру Дія Сіті.
 • Резидент може подати заяву за 15 календарних днів до початку кварталу та стати платником з 1 числа такого кварталу.
 • Не подав заяву – платник податку на прибуток на загальних підставах (18%).
 1. Єдиний соціальний внесок (за працівників):
 • за звичайних працівників за трудовим контрактом: 22% від мінімальної з/п (1320 грн. у 2021 р.);
 • за гіг-спеціалістів: 22% від винагороди за договором, але не більше 22% від 15 мінімальних з/п (19800 грн. у 2021 р.). Для ПРАЦІВНИКІВ ДІЯ СІТІ:
 1. Податок на доходи – 5% (З/п, винагорода за гіг-контрактом, авторська винагорода за створення службового твору і передачу прав на нього);
 2. Військовий збір – 1,5%.

Висновки:

 • Режим Дія Сіті з незмінними ставками податків та умовами гарантується на мінімум 15 років;
 • Режим є добровільним, тобто компаніям дозволяють обирати: заходити у Дію Сіті чи працювати як і раніше з ФОПами, в останньому випадку зберігається ризик отримання штрафів за приховані трудові відносини;
 • Серед вимог до компаній: українська реєстрація, ІТ діяльність (відповідні КВЕДи, положення Статуту, середньомісячна з/п – мінімум 1200 євро, мінімум 9 працівників; дохід від ІТ діяльності – мінімум 90% від суми загального доходу за звітний період;
 • Існують послаблення для новостворених компаній (< 24 місяці) щодо кількості працівників та розміру з/п;
 • Працевлаштування:
 1. За гіг-контрактом з соціальними гарантіями: невизначений строк дії; режим роботи 8/40; щорічна відпустка; декрет; компенсація за розірвання контракту без належного попередження тощо. Втрата статусу Резидента припиняє гіг-контракт;
 2. За трудовим контрактом: строковий, але може бути продовжений; сторони самостійно визначають усі умови; встановлює виключні підстави для розірвання (тобто за власним бажанням не звільнитися, якщо це не передбачено контрактом або відсутні поважні причини). Втрата статусу Резидента не припиняє контракт;
 • Оподаткування:
 1. Резиденти зможуть застосовувати на вибір податок на виведений капітал (9%) АБО податок на прибуток (18%);
 2. ПДФО залишається 5%;
 3. Вводиться військовий збір (1,5%);
 4. Різні ставки ЄСВ: за трудовим контрактом – мінімальна (1320 грн.), за гіг-контрактом – 22% від винагороди (максимум 19800 грн.);
 • Обов’язкова щорічна звітність про відповідність вимогам та аудиторський висновок;
 • У випадку втрати статусу Резидента за невідповідність вимогам та неподання звітності, ПНВК (9%) перетвориться на податок на прибуток (18%) + податкові штрафи;
 • Майнові права інтелектуальної власності належать Резиденту, особисті немайнові – працівнику;
 • Вводиться поняття договорів з негативними зобов’язаннями:
 1. Договір про нерозголошення – без мінімального та максимального строку, передбачає штраф;
 2. Договір про неконкуренцію – максимум на 12 місяців, обов’язково з компенсацією працівнику на період дії договору;
 3. Договір про непереманювання – строк від 1 до 3 років + сам період співпраці, передбачається штраф. У цілому ж, очікується, що до законопроектів № 4303 та 5376 ще будуть внесені зміни перед їх прийняттям в цілому, адже багато положень потребують уточнення, зокрема, щодо подання звітності, та також є ризики щодо виключення з Дія Сіті без рішення суду, а це тягне за собою збільшення ставки податку до 18%, податкові штрафи, витрати на переоформлення гіг-спеціалістів. Проте зараз можна сказати, що з точки зору оподаткування вигідніше не вступати до Дія Сіті та продовжувати працювати з ФОПами, а у разі набуття статусу Резидента – укладати з працівниками трудові контракти та переходити на сплату ПнВК.